Om projekt Usserød Å

Projektet Usserød Å blev gennemført i perioden 2012 – 2016.

Usserød Å projektet har modtaget ca. syv mio. kr. fra EU LIFE programmet med et samlet budget på ca. 18,5 mio. kr.

Projektet er et samarbejde mellem tre kommuner

Projektet støttes af de tre kommunernes forsyningsselskaber

Sagt meget kort er vores vision at begrænse risikoen for oversvømmelser og samtidig bevare åens værdi som naturressource og rekreativ ressource. Vi vil realisere visionen ved at etablere en blivende organisation for samarbejdet, der udstyres med beslutningskompetence og handlemuligheder.

”Usserød Å skal være et samlende element for borgerne i sit forløb gennem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner. Den skal opleves som et værdifuldt by- og landskabselement, der optimerer og forener hensynet til både miljø og klimatilpasning. De rekreative, landskabelige og kulturhistoriske værdier langs Usserød Å bør samtidig styrkes.

Målet er, at borgerne langs åen skal se Usserød Å som et attraktivt samlingspunkt og en styrke for bymiljø og rekreativ udfoldelse. Visionen går på tværs af de eksisterende kommuneskel, og ser på Usserød Å som et fælles kommunalt element. Med udgangspunkt i den fælles udfordring og den fælles vision lægger projektet an til et tættere, integreret samarbejde mellem de tre kommuner.

(Borgmestervisionen fra marts 2011).

Usserød Å EU LIFE projektet skal bane vejen for et blivende tværkommunalt samarbejde omkring Usserød Å, men kan på sigt føre til samarbejder på andre områder også.

Som en del af projektet skal der blandt andet opsættes hydrauliske målesystemer og styringsredskaber, så oversvømmelser kan undgås i fremtiden. Der skal anlægges vådenge som bufferzoner for ekstremregn, og der skal etableres et blivende, tværkommunalt samarbejde omkring Usserød Å.

Sidst, men ikke mindst skal LIFE projektet medvirke til at tilstanden og forholdene for fisk, planter og smådyr i Usserød Å forbedres.

Konkret består projektet derfor af fire hovedindsatsområder, der skal understøtte den overordnede vision. Læs mere om disse under "Indsatsområder".

Herunder kan du hente en række centrale EU Life-dokumenter ifm. Usserød Å-projektet. Alle dokumenter er i pdf-format, de to Layman's Report er dog tillige i et særligt "bladre"-format.

Overalt i Danmark er kommunerne hver for sig i gang med klimatilpasning. Det unikke ved Usserød Å projektet er, at indsatsen vil ske i et fællesskab mellem tre kommuner.

"Vandet kender ingen kommunegrænser", og derfor skal klimatilpasningen omkring åen planlægges og gennemføres ud fra Å-systemet som helhed. Dette kan f.eks. indebære, at beskyttelse imod oversvømmelse i én kommune bedst gennemføres ved at planlægge og realisere en klimatilpasningsaktivitet i en anden af de tre kommuner.

På papiret lyder det som en enkel opgave, men sådan er det ikke i den praktiske verden. Perspektiverne for et sådan tværkommunalt samarbejde er imidlertid så store, at Usserød Å projektet har fået tildelt støtte fra EU under LIFE programmet.

En organisation for fremtiden
Vandet respekterer ikke kommunegrænser, og derfor er et formelt tværgående samarbejde nødvendigt for at håndtere klimaudfordringerne for Usserød Å.

På denne baggrund skal det EU-LIFE-støttede projekt ”Usserød Å – Fælles klimatilpasning” skabe rammen for et blivende samarbejde mellem de tre kommuner langs åen, Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg, samt deres forsyningsselskaber Rudersdal Forsyning, Hørsholm Vand og Fredensborg Forsyning.

Samarbejdet udmøntes i en tværgående organisation, der etableres i en pilotudgave pr. 1. februar 2015 med henblik på at udvikle sig til en blivende organisation i 2016. Der er netop udpeget en daglig leder af det tekniske sekretariat for Usserød Å Samarbejdet.

Konkret sættes fokus på især fire indsatsområder:

  1. Beslutningsprocesser og -kompetencer
  2. Organisationsformer og politisk forankring
  3. Fælles kommunal beredskabsplan for oversvømmelser
  4. Alle de understøttende funktioner og arbejdsprocesser

Konkret skal funktionen rådgive, planlægge, udvikle og drive fælles klimatilpasningstiltag og forbedre det rekreative miljø omkring åen. Det overordnede mål er, at borgerne skal opleve, at Usserød Å kan rumme og bortlede de nuværende og fremtidens forøgede regnmængder, så ejendomme og huse ikke oversvømmes.

Samtidig skal åen være en værdifuld naturressource, der skaber et attraktivt og rekreativt miljø.

Fælles teknisk "værktøjskasse" til klimatilpasning
Fundamentet for succesfulde, tværgående indsatser mod ekstremregn og deraf følgende risiko for oversvømmelser er, at man har de rette data til rådighed.

Derfor består et af de centrale indsatsområder i EU Life-projektet for Usserød Å i at indsamle data vha. et fælles system af hydrauliske målestationer placeret langs åen.

Informationerne skal danne basis for et langt stærkere og fælles beslutningsgrundlag for medarbejderne i den kommende Usserød Å-funktion.

Et vigtigt aspekt er ønsket om at styrke formidlingen af data til borgerne i de tre kommuner. Borgerne skal have adgang til et varslings- og infosystem, hvor de kan se de samme data som de faglige medarbejdere – blot naturligvis præsenteret anderledes.

I kort form går denne del af udgaven ud på:
  • Et moderniseret fælles system af hydrauliske målestationer
  • Fælles hydraulisk model for å og opland
  • Opdateret risikokortlægning
  • Varslings- og infosystem tilgængeligt for borgerne

Vådenge som ”oversvømmelsesbassiner”
Vådenge, der kan fungere som "oversvømmelsesbassiner", bliver et centralt element i indsatsen for at undgå, at Usserød Å går over sine bredder.

Som led i EU Life-projektet er iværksat et projekt vest for boligområdet ved Mortenstrupvej i Hørsholm. Tanken er, at den eksisterende vådeng ved ekstremregn skal kunne tilbageholde større mængder vand i en kort periode.

Konkret skal der ved Mortenstrupvej etableres en hydraulisk styring af vandets løb. Styringen aktiveres kun ved ekstremregn, når den kritiske vandstand nåes.

Der kan arbejdes med forskellige kriterier for, hvornår vandstanden i Usserød Å er kritisk i de forskellige områder, men det nærmeste og mest kritiske sted er bebyggelsen langs Poppelvej – nord for Mortenstrupvej.

Slusen ved Sjælsø skal inddrages
Løsningen skal kombineres med styring af ekstremregn for slusen i den østlige del af Sjælsø, som er et vigtigt element i styringen af vandets forløb videre ud i Usserød Å og dermed en central brik i bestræbelserne på at undgå oversvømmelser i husene langs åen.

Med et overfladeareal på ca. 300 ha og de fleste steder skrånende arealer ned mod søen kan den udnyttes til at ”opbevare” regnvand ved kraftige regnhændelser og forhindre det i at løbe videre ud i Usserød Å.

Det gælder både for det regnvand, der falder på selve søfladen, og det regnvand, der strømmer fra oplandet til søen.

Fælles strategi for de tre kommuner
Allerede i dag lukkes der for slusen, når der er varslet skybrud i området. En del af arbejdet i UÅ-projektet er at videreudvikle en fælles strategi i de tre kommuner og forsyninger for, hvordan slusen skal fungere ved kraftige regnvejr, så den bliver et stærkt fælles styringsredskab.

Men udover at sikre mod oversvømmelser skal strategien også bruges til at formindske risikoen for at algerigt vand fra Sjælsø i sommerperioden løber ud i Usserød Å, da det kan betyde iltsvind i åen.

Strategien skal sikre:

 

  • At slusen ved ekstrem regn gør det muligt for Sjælsø at fungere effektivt som buffer, så man kan styre vandets løb, mængden af vand, og tidspunkter for udledning til åen.
  • At hensynet til vandområdernes miljøtilstand, hvor vandkvaliteten har en stor rolle, medtages i styringen af slusen. Strategien skal derfor tage hensyn til såvel vandkvaliteten og dermed påvirkningen af miljøtilstanden såvel i Sjælsø som i Usserød Å.

Det handler således om at holde vandet tilbage i Sjælsø, så man undgår overløb i Usserød Å, men alligevel sikrer, at vandet kan holdes tilbage uden at skabe problemer for Sjælsøs bredejere.

Samtidig skal man sikre, at miljøtilstanden i Usserød Å ikke påvirkes negativt.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies